Aanmelding, intake en opstartfase

Wanneer jij, je partner, of bijvoorbeeld je zorgafnemer een bewindvoerder nodig heeft, willen we graag een kennismakingsgesprek plannen. We hebben momenteel geen cliëntenstop, dus een kennismakingsgesprek kan op korte termijn gepland worden. We vinden het namelijk belangrijk dat je een klik met ons hebt. Daarnaast vinden we dat er wederzijds vertrouwen moet zijn. Tijdens dit gesprek wordt er ook uitgelegd wat beschermingsbewind precies inhoudt. Wanneer er besloten is om samen aan het traject te beginnen, kunnen we de aanmeldformulieren (samen) gaan invullen.

Indienen verzoek
Wanneer de aanmeldformulieren ingevuld zijn, zullen we samen met de cliënt het verzoek tot onder bewindstelling regelen en de aanvraag indienen bij de rechtbank.

Zitting rechtbank
Zodra het verzoekschrift is ingediend kan de rechtbank de cliënt oproepen voor een zitting. De rechter wil in deze zitting graag van de cliënt persoonlijk horen waarom hij of zij onder beschermingsbewind wil. Wij zijn vaak ook bij deze zitting aanwezig.

Wanneer de zitting is geweest, is het wachten op de beschikking
Zodra de rechter instemt met het beschermingsbewind ontvangen de cliënt en wij als bewindvoerder de beschikking. Een beschikking is een document (A4'tje) dat zorgt dat de we de financiën van de cliënt kunnen gaan regelen. Door deze beschikking hebben wij geen machtiging meer nodig van de cliënt om aan het werk te gaan. Zo kunnen wij contact opnemen met bijvoorbeeld uitkeringsinstantie, werkgever, telefoonprovider en/of schuldeisers.

Beheer- en leefgeldrekening openen
Zodra de beschikking bij ons binnen is, zullen wij direct een beheer- en leefgeld rekening openen, bij voorkeur bij de Rabobank. Zodra de aanvraag rond is, ontvangt de cliënt zelf een activeringscode, pincode en bankpas van de leefgeldrekening op zijn/haar adres. De leefgeldrekening wordt gebruikt om geld te verstrekken aan de cliënt voor zijn dagelijkse levensonderhoud. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de boodschappen. Een beheerrekening wordt daarentegen gebruikt door ons als bewindvoerder. Hiervan worden onder andere de vaste lasten betaald en hierop komt het inkomen binnen.

Aanschrijven instanties
Zodra de beheerrekening is geopend, kunnen we de bij ons bekende instanties aanschrijven. Hieronder vallen instanties met betrekking tot alle inkomsten, alle vaste lasten en alle vermogensbestanddelen. Ook wordt er door ons gevraagd naar een eventueel actueel openstaand saldo. Daarnaast wordt er verzocht het postadres aan te passen naar ons adres en het aangevraagde bankrekeningnummer aan te passen naar de beheerrekening. Zo worden vanaf dat moment bijvoorbeeld alle inkomsten overgeboekt naar de beheerrekening. Dit is het moment dat de wij aan de slag kunnen.
We kunnen alleen instanties aanschrijven die bij ons bekend zijn. Zolang de cliënt zelf nog stukken/post ontvangt van een voor ons onbekende instantie, dient de cliënt deze stukken naar ons te door te sturen.

Budgetplan
Zodra alle inkomsten, uitgaven en schulden bij ons bekend zijn kan er een budgetplan en (eventuele) schuldenlijst worden opgemaakt. Hierin wordt overzichtelijk aangegeven welke uitgaven, inkomsten en schulden er precies zijn. Het budgetplan is altijd actueel en ieder moment op te vragen bij ons. Op deze manier is er altijd inzicht wat er gebeurt met de financiën.

Boedelbeschrijving en rekening en verantwoording
Ongeveer drie maanden nadat de beschikking is ontvangen, moeten we de rechtbank laten weten wat de inkomsten, uitgaven en het vermogen zijn van jou als cliënt. Hiervoor maken wij een boedelbeschrijving op. De boedelbeschrijving wordt gecontroleerd door de rechtbank.

Jaarrekening en verantwoording

Daarnaast moeten we elk jaar rekening en verantwoording afleggen aan de rechtbank. Hierdoor krijgt de rechtbank inzage in onze uitgaven voor de cliënt, op basis van zijn inkomen. Hierbij kan gedacht worden aan de vaste lasten, het leefgeld en aflossing van eventuele schulden.

Doordat de boedelbeschrijving, rekening- en verantwoording worden gecontroleerd door de rechtbank, wordt erop toegezien dat we de werkzaamheden goed uitvoeren.
Jaarrekening en verantwoording

Overige werkzaamheden

Wat doen we nog meer?
 • We houden de financiële administratie van de cliënt zo goed mogelijk bij;
 • We vullen jaarlijks de belastingaangifte in voor de cliënt, mits deze niet te ingewikkeld is. Bij ingewikkelde aangiften verwijzen we de cliënt door naar een belastingadviseur;
 • We zoeken jaarlijks uit of cliënt in aanmerking komt voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en vragen deze, indien van toepassing, aan;
 • We zoeken jaarlijks uit of cliënt in aanmerking komt voor allerlei tegemoetkomingen, zoals: toeslagen en voorlopige teruggave Belastingdienst, Toeslagenwet UWV, individuele inkomenstoeslag, minimabeleid, maatschappelijke participatie etc. We vragen deze, indien van toepassing, aan;
 • We sluiten in overleg met cliënt in ieder geval een WA (wettelijke aansprakelijkheid) verzekering af voor cliënt, als hij deze nog niet heeft;
 • Indien het financiële zaken betreft tekenen we bezwaar aan bij instanties als we een mogelijkheid tot een oplossing zien voor cliënt;
 • We zoeken jaarlijks uit of cliënt in aanmerking komt voor bijzondere bijstand voor kosten van beschermingsbewind of andere redenen waarvoor bijzondere bijstand wordt verstrekt en vragen, indien van toepassing, deze aan.

Einde of wijziging van beschermingsbewind

Over het algemeen wordt beschermingsbewind voor onbepaalde tijd aangegaan. Ons beschermingsbewind kan op een aantal manieren eindigen:
 • Wanneer een cliënt overlijdt;
 • Wanneer het beschermingsbewind wordt vervangen door curatele;
 • Wanneer cliënt een andere bewindvoerder wil. Cliënt dient dan zelf een verzoek neer te leggen bij de rechtbank en zal ook zelf een andere bewindvoerder moeten benaderen. Deze dient met een bereidverklaring te komen.
Op verzoek van de cliënt kan het beschermingsbewind worden opgeheven door de Kantonrechter. De cliënt moet dan aantonen aan de Kantonrechter dat hij voortaan zelf zijn financiën kan beheren of dat overstap naar een andere bewindvoerder noodzakelijk is.

Terug naar zelfredzaamheid

Wanneer we van mening zijn dat je zelf weer in staat bent om je financiën te regelen wordt dit samen met jou besproken. Uiteraard mag je dit zelf ook aankaarten wanneer jij van mening bent dat zelfredzaamheid het geval is. Wanneer er door beide partijen is overeengekomen om terug naar zelfredzaamheid te gaan, wordt er een plan opgemaakt.

Wanneer de bewindvoerder van mening is dat jij je financiën zelfstandig kunt beheren, wordt de mogelijkheid aangeboden om het leefgeld eens per maand te ontvangen in plaats van eens per week. Op deze manier kun jij ervaren of je deze stap aankunt. Wanneer je hebt aangetoond dat je kunt omgaan met het maandelijkse leefgeld dat je hebt ontvangen, kunnen er vervolgstappen worden gezet.

Klachten

In ons klachtenreglement kun je zien hoe wij omgaan met klachten. De meest recente versie is hier terug te vinden:

Alle klachten worden als een contact bijgehouden in OnView. Daarnaast wordt van elke klacht een dossier aangelegd, met daarin in ieder geval:
 • Een afschrift van de klacht, gedateerd;
 • Een afschrift van onze reactie;
 • Een afschrift van alle correspondentie met eventueel ingeschakelde derde partijen.