Privacyverklaring TP Bewindvoering

TP Bewindvoering vindt het belangrijk om je gegevens veilig te bewaren. Op deze pagina leggen we je uit welke gegevens we van jou bewaren. Ook vertellen we wat we met deze gegevens doen om onze taak zo goed mogelijk uit te voeren. Het is van belang dat we bepaalde gegevens van je opslaan om ons werk goed te kunnen doen.

We hebben als taal om geld en goederen van jou te beheren zoals in de wet is vastgelegd. Dit kan TP Bewindvoering alleen doen, wanneer we bepaalde gegevens van je opslaan en deze met andere delen. Om doelgericht te kunnen werken willen we met deze regeling in ieder geval zorgen dat we je niet steeds om toestemming hoeven vragen. TP Bewindvoering doet dan ook niet steeds melding wanneer bepaalde stukken gedeeld worden met derden. We zijn van mening dat het opslaan en delen van gegevens een onderdeel is van de werkzaamheden en/of opdracht die rechtbank ons heeft opgelegd.

Op deze pagina legt TP Bewindvoering dan ook uit welke gegevens er worden opgeslagen. Daarnaast leggen we uit wie er toegang heeft tot deze gegevens en met wie wij deze gegevens (eventueel) delen. Bovendien leggen we uit hoelang wij de gegevens bewaren. Als laatst leggen we uit wat jij kunt doen wanneer je van mening bent dat wij niet zorgvuldig met jouw gegevens omgaan.

Soort informatie

De informatie die we nodig hebben om onze dagelijkse werkzaamheden goed uit te voeren zijn een aantal algemene gegevens:
 • Voornamen, achternaam, roepnaam, geboorteplaats, nationaliteit, Burgerservicenummer, burgerlijke staat, je woonsituatie (en indien van toepassing de gegevens van je partner).
 • Straat, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s) en e‑mailadres.
 • Indien van toepassing namen en geboortedata van de kinderen.
 • Gegevens van je identificatiedocument (ID of paspoort), indien van toepassing ook van je gezin. Het gaat dan om het nummer van het document, de geldigheidsduur en een scan en/of foto van het document.

Ook hebben we jouw financiële gegevens nodig om ons werk goed uit te voeren. Dit zijn:
 • Inkomsten: soort inkomsten (bijv. salaris, uitkering, toeslag, bijzondere bijstand, kinderbijslag etc.), bron (bijv. Werkgever, uitkeringsinstantie, belastingdienst etc.) en hoogte van het bedrag.
 • Uitgave: soort uitgaven (bijv. leefgeld, bankkosten, energie, telefoon, huur, verzekeringen etc.), ontvanger (bijv. energieleverancier, telefoonmaatschappij, woningbouwcoöperatie, verzekeraar etc.) en hoogte van het bedrag.
 • Schulden: schuldeiser, incassobureau en/of deurwaarder, hoogte van de schuld, aflossingsafspraak, restbedrag.
 • Bankrekeningen: welke bankrekeningen je hebt en de hoogte van het saldo op die rekeningen.

Daarnaast bewaren we wat overige informatie. Dit is bijvoorbeeld:
 • Beschikking van de rechtbank, plannen van aanpak, rekening en verantwoording, evaluaties, contracten, polissen, Budgetplannen etc.
 • Alle belangrijke en (gescande) brieven aan van en aan mensen en/of bedrijven met wie er over u wordt gecommuniceerd (inclusief jezelf); denk hierbij aan de rechtbank, belastingdienst, bank, inkomensverstrekkers, schuldeisers, deurwaarders, hulpverleners etc.

Toegang tot je informatie
Alleen de medewerkers van TP Bewindvoering kunnen alle opgeslagen informatie inzien. Een keer per jaar worden we door een erkend accountant gecontroleerd. De accountant bekijkt alle dossiers en beoordeeld of wij ons werk goed uitvoeren. Hiervan maakt de accountant een verslag die vervolgens wordt verzonden naar de rechtbank. Voor deze controle heeft de accountant toegang nodig tot de informatie nodig om te kunnen bepalen of TP Bewindvoering zich aan de regels houdt.

Met wie worden je gegevens gedeeld

TP Bewindvoering bepaald zelf aan wie we jouw gegevens geven. Om het werk als bewindvoerder goed uit te voeren is het soms nodig om je gegevens aan andere te delen. Wanneer we bepaalde regelingen en voorzieningen aanvragen dan vragen instanties bepaalde gegevens. Ze vragen bijvoorbeeld om je inkomen, huur of welke toeslagen je ontvangt. De meest voorkomende gegevens die we delen zijn:

 • Legitimatie bewijs; deze is bijvoorbeeld nodig bij het openen van een bankrekening.
 • De beschikking van de rechtbank. Deze moet met regelmaat gedeeld worden bij het mailen of brieven versturen naar bijvoorbeeld inkomensverstrekkers en deurwaarders.
 • Het budgetplan.
 • Salaris- en/of uitkeringsspecificaties om bijvoorbeeld een (aanvullende) uitkering of bijzondere bijstand aan te vragen.
 • Stukken die nodig zijn om schuldhulpverlening aan te vragen.

Vragen van toestemming
Het kan voor jou belangrijk zijn om te weten dat wij als bewindvoerder ons altijd afvragen of het nodig is om bepaalde stukken en informatie door te geven. Wij sturen alleen noodzakelijke gegevens. Deze gegevens worden alleen doorgestuurd naar organisaties waarvan we mogen verwachten dat zij werken volgend de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze gevallen vragen we aan jou geen toestemming.

Delen van informatie
TP Bewindvoering mag niet zomaar aan iedereen jouw gegevens delen. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij het noodzakelijk is om jouw gegevens te delen. Het kan ons helpen als wij je gegevens delen met een hulpverlener, advocaat, familielid of andere die betrokken zijn bij jou. Deze betrokkenen hebben vaak niet rechtstreeks een rol om jouw financiën mee in orde te houden. Wanneer dit het geval is zullen we toestemming vragen om jouw gegevens met een derde te delen. Wanneer dit zich voordoet gaan we eerst met je bespreken aan wie en/of welke organisatie we jouw gegevens mogen delen en waarom. Pas wanneer jij toestemming hebt gegeven, delen we jouw gegevens met die partij.

Het inzien van jouw gegevens
Jij mag jouw gegevens altijd in zien. Dit kan altijd via OnView, maar het staat je ook altijd vrij om een afspraak te maken met je bewindvoerder.

Jouw gegevens kun je inzien door ons per e-mail, brief of WhatsApp een verzoek te sturen. We zullen dan zorgdragen dat je binnen tien werkdagen je dossier kunt inzien. Mocht je bewindvoerder afwezig zijn, dan wordt je verzoek in behandeling genomen zodra je bewindvoerder weer terug is. Mocht je bewindvoerder langer dan vier weken niet aanwezig zijn, neemt de waarnemer van TP Bewindvoering het verzoek in behandeling.

Termijn gegevens bewaren
Zolang je onder bewind staat bij TP Bewindvoering zijn we genoodzaakt om jouw gegevens te bewaren. Wanneer het bewind afgerond en/of beëindigd is zullen de gegevens nog vijf jaar bewaard worden.

Klacht inzake gegevens

Allereerst verwijzen we naar onze klachtenregeling. Mochten we er samen niet uitkomen dan hebt je het recht om een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zullen je klacht verder onderzoeken.

Dit privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt op 6 mei 2022.